INTEGRITETSPOLICY FÖR ELJAKONOMI AB

VILKA VI ÄR

Eljakonomi AB är en Ekerö-baserad redovisningsbyrå. Vår verksamhet drivs i enlighet med GDPR, General Data Protection Regulation. (Läs mer om GDPR på datainspektionen.se.)

INLEDNING

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, hanterar, använder och lagrar dina personuppgifter via vår hemsida. Vår webbplatsadress är: https://elja.se.

Eljakonomi AB är personuppgiftsansvarig för webbplatsen (omnämnda som ”Vi”, ”oss” och ”vår” i denna integritetspolicy).

Våra kontaktuppgifter

Ägare: Eljakonomi AB 

E-post: info@elja.se

Postadress: Mjölnarvägen 23, 178 51 Ekerö

Det är viktigt att informationen vi har kring dig är korrekt och uppdaterad. Vänligen meddela oss om dina personuppgifter (t ex ”e-post”) ändras genom att maila oss på info@elja.se. Vi tar säkerheten på största allvar och har en rad säkerhetsåtgärder på plats för att förhindra, upptäcka och stoppa eventuella försök till intrång på vår webbplats. Om ett sådant intrång ändå skulle ske har vi upprättade rutiner för att rapportera en sådan personuppgiftsincident till datainsektionen i enlighet med gällande lagstiftning. 

Med ”dig” och ”du” menas besökare till vår webbplats.

VAD VI SAMLAR IN OM DIG, SYFTET BAKOM DATAINSAMLINGEN SAMT HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER

Med personuppgifter menas alla typer av information som går att använda för att identifiera en person. Det inkluderar inte anonymiserad data. När du besöker vår webbplats kan vi komma att hantera följande personuppgifter som är knutna till dig.

KOMMUNIKATION

Detta inkluderar alla typer av meddelanden som du skickar till oss via vår hemsida, kommentarer i eventuella bloggar, via e-post, genom sociala medier och alla typer av textmeddelanden. Vi hanterar den informationen i syfte att kommunicera med dig och sparar den med laglig grund för att kunna bevisa hur kommunikationen sett ut i händelse av rättslig tvist.

De personuppgifter som kan komma att hanteras är namn, e-post, telefonnummer, adress, kvitto och referens på köp samt kontokortsuppgifter via tredjepart. Vi hanterar den informationen för att genomföra och fullfölja avtalet som ingås mellan dig och oss i samband med att du genomför ett köp eller en beställning via vår webbplats. 

Kunddata som relaterar till alla typer av köp av våra varor hanteras av Stripe.se och egen webbplats.  

ANVÄNDARDATA

Detta inkluderar information kring hur du använder vår webbplats och tjänster tillsammans med eventuell data som du själv publicerar via vår webbplats och onlinetjänster. Vi hanterar denna data för att upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats och tjänster, för att göra säkerhetskopior av vår webbplats och/eller databaser samt för att möjliggöra publicering och administrering av vår webbplats, tjänster och företagets administrativa uppgifter.

MARKNADSFÖRINGSDATA

Data som inkluderar data om dina val kring att ta emot marknadsföringsmaterial från oss och våra tredjepartstjänster utifrån dina preferenser. Vi hanterar dessa personuppgifter för att du ska kunna delta i våra marknadsföringsaktiviteter som inkluderar relevant innehåll på vår webbplats, annonsering på och om webbplatsen, tävlingar, undersökningar, quiz, dragningar av pris i tävlingar, give-aways och bonusmaterial samtidigt som vi mäter resultaten för att skapa effektivare marknadsföring. Syftet är att kunna analysera statistiken från dessa marknadsföringsåtgärder, så att vi kan vidareutveckla vår affärsverksamhet och möta efterfrågan på bästa sätt med målet att få vår verksamhet att växa genom en sund marknadsföringsstrategi.

Vi kan komma att samla in kommunikation, kunddata, användardata och marknadsföringsdata för att leverera relevant information via våra webbplatser samt riktade annonser till dig. Det inkluderar Facebook, Instagram, Youtube, Google och display annonser på tredjepartsplattformar.

Vår lagliga grund för detta är att vi vill uppnå våra tillväxtmål och utveckla vår verksamhet inom husdjurssegmentet. Vi kan också komma att använda sådan data för att skicka andra typer av marknadsföringsbudskap till dig. Syftet med det är antingen att få ditt samtycke eller andra legitima anledningar för att få vår verksamhet att växa.

KÄNSLIG INFORMATION

Vi samlar inte in någon känslig information om dig. Känslig information handlar om detaljer kring etnicitet, religon, sexuella preferenser, politisk åskådning, information om din hälsa inklusive genetisk och biometrisk data. Vi samlar inte in någon data kring domar eller rättsliga prövningar.

Vi kan tvingas att häva ditt köp eller din order om du av någon anledning inte kan ge oss personuppgifter som krävs (enligt lag) för att fullfölja villkoren i avtalet mellan oss i samband med ett köp eller en beställning. Du blir underrättad av oss om detta skulle inträffa.

Personuppgifterna som vi samlar in kommer endast att användas i det syfte de samlats in för. Vill du veta mer om detta kan du maila oss via info@elja.se för mer information. 

Vi kan komma att hantera dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke i de fall där laglig grund finns eller det finns ett krav på oss att göra det för att följa gällande lagar och regler.

SYFTET BAKOM DATAINSAMLINGEN

Vi samlar in data via vår webbplats, sociala kanaler och formulär samt vid direktkontakt med syftet att kunna följa upp, ge support och kundservice, genomföra order eller köp, samt förbättra och marknadsföra våra produkter. Vi kan också samla in viss data automatiskt om dig genom cookies när du besöker våra webbplats. Läs vår Cookie Policy för mer detaljer https://elja.se/cookie-policy.

Vi kan komma att ta emot data från tredjeparter såsom Google Analytics, annonsnätverk som Facebook och Google adwords baserade utanför EU samt tekniska lösningar, betal- och leveranstjänster, söktjänster baserade utanför EU.

MARKNADSFÖRING

Vi hanterar dina personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation till dig. Antingen utifrån ditt samtycke eller utifrån vårt legitima syfte att få vår verksamhet att växa. Du kan alltid avprenumerera från våra e-postutskick genom länken som bifogas längst ned i varje e-postutskick från oss. Det inkluderar inte direktkommunikation mellan oss, utan utskick via tredjepartstjänst för massutskick och automatisk kommunikation.

Notera att om du väljer att avprenumerera från våra e-postutskick innehållande marknadsföringsmaterial så inkluderar det inte dina personuppgifter du uppgett i samband med ett köp eller annan transaktion på hemsidan eller våra sociala kanaler. Du kan fortfarande få mail från oss som är direkt knutet till produkten du köpt.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart.

VÅRA LEVERANTÖRER SOM VI DELAR VI DIN INFORMATION MED?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med aktörerna nedan:

Professionella rådgivare som Advokater, Bankmän, Försäkringsrådgivare och liknande. Tjänsteföretag inom IT som tillhandahåller system för drift och administration.

Vi kräver att alla våra leverantörer upprätthåller säkerheten för dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONDATA

Våra leverantörer är baserade både inom och utanför EU. De uppfyller kraven för GDPR eller Privacy Shield, vilken är motsvarande förordning i USA.

När vi använder våra leverantörer baserade utanför EU kräver det att vi överför dina personuppgifter, vilket innebär att de flyttas utanför EU. En sådan överföring är förknippad med regler kring säkerhet och det finns en europeisk lag som förbjuder att sådan överföring sker om inte överföringen möter vissa kriterier.

När dina personuppgifter överförs till våra tjänster utanför EU gör vi vårt bästa för att säkerställa att samma höga krav på säkerhet efterlevs genom att se till att minst en av följande punkter uppfylls:

  • Vi överför bara dina personuppgifter till länder som godkänts av EU-kommissionen gällande nivå av säkerhet kring hantering av din persondata.
  • I de fall vi använder specifika leverantörer använder vi specifika kontrakt, certifieringar eller vedertagen standard gällande säkerhet som godkänts av EU-kommissionen och därmed ger personuppgifter samma skydd som inom EU.

Om ingen av ovanstående punkter finns tillgängliga hos leverantören kan vi komma att inhämta specifikt samtycke från dig. Du har möjlighet att ta tillbaka ett sådant samtycke närsomhelst genom att kontakta oss på info@elja.se.

Om vår vårt varumärke, webbplats och/eller verksamhet blir uppköpt alternativt går samman med ett annat företag kan din information bli överförd till den nya ägaren så att det kan fortsätta bedriva verksamheten, vilket inkluderar marknadsföring, sälj, support och kontakt enligt denna integritetspolicy.

DATASÄKERHET

Vi har säkerhetsåtgärder och system kopplade till vår webbplats och tjänster för att skydda och förhindra att dina personuppgifter inte försvinner av misstag, används, ändras, sprids eller kan nås utan tillstånd. Dina uppgifter hanteras endast av anställda och leverantörer där det finns ett legitimt behov. Dessa leverantörer är knutna till sekretessavtal enligt varje leverantörs villkor. Vi har upprättade rutiner för att hantera misstänkta intrång som påverkar dina personuppgifter och kommer att meddela dig och aktuell myndighet när vi har laglig skyldighet att göra det. 

LAGRING AV DATA

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge det finns legitima skäl i enlighet med varför de samlades in från början. Det inkluderar även vad som krävs enligt bokföringslagen.

För att bestämma hur lång tid det är nödvändigt för oss att spara din persondata tittar vi på mängden data, syftet och graden av känslighet av personuppgifterna, risken för obehörig åtkomst och om vi kan uppnå det avsedda syftet på andra sätt samt för det rättsliga förpliktelser som förekommer.

Bokföringslagen gör gällande att vi måste behålla grundläggande information om våra kunder i 7 år efter bokföringsdatumet. Det inkluderar kontaktuppgifter, ekonomisk information, transaktionsinformation samt identitet.

Under vissa omständigheter kan du be oss radera dina personuppgifter. Kontakta oss via mail info@elja.se gällande sådan radering. I dessa fall kan vi välja att anonymisera dina personuppgifter, så att de inte längre kan kopplas till dig. Det sker i statistik- och analys-syfte, vilket också innebär att vi har obegränsad möjlighet att använda den anonymiserade informationen utan att meddela dig.

DINA RÄTTIGHETER

Gällande lagstiftning ger dig flera rättigheter kopplat till dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära ändring av felaktiga personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter, invända mot hantering av dina personuppgifter, begära ett utdrag av dina personuppgifter, ta tillbaka medgivande gällande hur dina personuppgifter hanteras och begära en begränsning i hur dina personuppgifter behandlas.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Om du vill nyttja någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@elja.se

Du kommer inte behöva betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att nyttja någon av dina andra rättigheter), men vi kan komma att ta ut en avgift om din begäran är tydligt ogrundad, återkommande eller överdriven. Alternativt kan vi neka din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan komma att begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa dina rättigheter att få åtkomst till dina personuppgifter eller nyttja någon av dina andra rättigheter. Det är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rättighet att ta del av dem. Vi kan också komma att kontakta dig för att få mer information om din begäran för att kunna göra processen snabbare.

Vi försöker återkomma till alla berättigade begäranden inom två månader. Ibland kan det ta längre tid, om din begäran är komplex eller om du har flera begäranden. I detta fall kommer vi meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar din data har du möjlighet att framföra ett klagomål till Datainspektionen. Kontakta oss först via info@elja.se så att vi har möjlighet att föra en dialog med dig och svara på dina frågor.

TREDJEPARTSLÄNKAR

Vår webbplats innehåller länkar till tredjepart. Det inkluderar andra webbplatser, tjänster och program/applikationer. Notera att du kan komma att godkänna deras användarvillkor om du klickar på de länkarna. Det innebär att de kan komma att samla in och dela dina personuppgifter. Vi har ingen kontroll över dessa tredjepartstjänster eller deras integritetspolicys och tar inget ansvar för dem. Vi rekommenderar därför att du läser igenom integritetspolicys hos dessa tredjeparter noga.

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kommer uppdatera denna integritetspolicy regelbundet utifrån eventuella förändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter. Ändringar sker så fort vi har publicerat dem på vår webbplats. Vi rekommenderar därför att du läser igenom dem med jämna mellanrum. Om förändringen är av väsentlig art kommer du bli informerad innan förändringen sker och har då möjlighet att säga upp avtalet med oss innan den nya integritetspolicyn träder i kraft.

COOKIES

Du kan ställa in din webbläsare så att inga cookies laddas när du besöker vår webbplats och tjänster. Om du väljer att blockera alla cookies kan det påverka funktionaliteten och möjligheten att använda våra webbplats och tjänster. För mer information gällande vår Cookie Policy läs här.

KONTAKT OCH FRÅGOR

Vill du kontakta oss gällande ändring, klagomål, justering av personuppgifter eller liknande är du välkommen att maila oss, info@elja.se

Senast uppdaterad 30 november 2023.